Allmänna villkor

AUKTIONSVILLKOR ELITAUKTIONEN 2021 

Auktionsförrättare: ASVT:s Trottex AB (Trottex) 

i samarbete med TR-Media och Menhammar OnlineSales 

ALLMÄNT 

Auktionen är öppen för varmblodiga ettåriga svenskfödda travhästar registrerade i  Sverige samt svenskregistrerade mockinländare anmälda och därefter selekterade  till Elitauktionen. Försäljningen sker på Internet (länk till auktionssiten via  www.asvt.se) auktionsdagarna 24 maj till 28 maj enligt förfarande beskrivet på  auktionssiten. 

Endast näringsidkare får delta i auktionen som köpare. Konsument kan  endast delta som säljare. 

Säljaren ansvarar för de uppgifter som lämnats för respektive häst och säljaren  svarar för hästen fram till avlämnandet, därefter övergår ansvaret på köparen.  Säljaren ansvarar för utlämningen av hästen och förbinder sig att inte sälja  hästen under auktionstiden eller efter att köpeavtal ingåtts. Säljaren godkänner att  lämnade personuppgifter (namn, postadress och telefonnummer) anges på  Internetsidan. Vad som i villkoren stadgas rörande ”Hästen” eller ”Djuret” gäller  också då försäljning avser annan vara, tjänst, nyttighet eller rättighet. 

ASVT:s Trottex AB är personuppgiftsansvarig. ASVT:s Trottex ABs  kontaktuppgifter är: 

E-post: [email protected] 

Postadress: ASVT:s Trottex AB, c/o Stockholms Travsällskap, Box 20501, 161 02  Bromma 

Dataskyddsombuds kontaktuppgifter är: 

Namn: Sara Lennartsson

E-post: [email protected] 

Telefon: 070-748 03 93 

Vid genomförande av auktion och försäljning kommer ASVT:s Trottex AB  behandla personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra auktionen och  fullgöra det avtal som uppstår i och med auktionen och försäljningen enligt artikel 6  st. 1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april  2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av  personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av  direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

För marknadsföring av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster  kommer ASVT:s Trottex AB behandla personuppgifter. Behandlingen är nödvändig  för ASVT:s Trottex ABs berättigade intresse att direkt marknadsföra sig enligt  artikel 6 st 1f Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27  april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av  personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av  direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Sådan marknadsföring kan ske  genom annonser, direktutskick via post, e-mail eller på annat sätt.  

För marknadsföring av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster  kommer ASVT:s Trottex AB behandla personuppgifter i det fall den registrerade  har samtyckt till behandlingen enligt artikel 6 st 1a Europaparlamentets och rådets  förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med  avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana  uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).  Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta  påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta  återkallades. Samtycke för direkt marknadsföring kan återkallas genom meddelande  om det till [email protected] Automatiserade beslut kan ske om att marknadsföring  ska skickas till de som är registrerade. 

Personuppgifter kan komma att överföras mellan ASVT:S Trottex AB och andra  bolag i samma koncern. Vid sådan överföring kan personuppgifter komma att  överföras till tredje land utanför EES-området. Vid överföring till tredje land  utanför EES-området finns det beslut från EU-kommissionen om att landet har  tillräcklig skyddsnivå och/eller att lämpliga eller passande skyddsåtgärder i form av  bland annat bindande företagsbestämmelser och/eller standardavtalsklausuler.  Kopia av lämpliga skyddsåtgärder kan erhållas genom meddelande om det till  [email protected] 

Personuppgifter i bokföring kommer lagras i sju (7) år i enlighet med 7 kap. 2 §  bokföringslagen (1999:1078). Gallring av felaktiga eller för bokföring inte  nödvändiga personuppgifter sker vart annat år. 

Den registrerade vars personuppgifter behandlas av ASVT:s Trottex AB har rätt att  begära tillgång till rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av  behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till  dataportabilitet enligt artikel 20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU)  2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på  behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om  upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Den registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet, Datainspektionen. 

Tillhandahållande av personuppgifter är ett nödvändigt krav vid ingående av avtal  om auktion eller försäljning med ASVT:s Trottex AB. Om personuppgifter inte  tillhandahålls har ASVT:s Trottex AB rätt att vägra sådan uppgift som försvåras av  

att personuppgift inte tillhandahålls samt att neka anmälan till auktion eller  försäljning. 

ALLMÄNT OM PARTSFÖRHÅLLANDENA 

Trottex är endast förmedlare av köpet mellan säljare och köpare. Som nedan  anges och även i övrigt föreligger det endast partsförhållande mellan köpare och  säljare. Trottex saknar möjlighet att svara för köpare och säljare på något sätt,  såsom exempelvis men inte begränsat härtill: betalningsförmåga, att meddelanden  emottagits eller, så som också framgår nedan, lämnade uppgifter om hästar.  

Eventuell reklamation/tvist föres direkt mellan köparen och säljaren. Trottex fritager sig allt ansvar, inkluderande ansvar för felaktiga uppgifter avseende  saluförda hästar.  

BUDGIVNING MED MERA 

Lägsta bud är 50 000 kr. Moms tillkommer enligt lag. Buden avges med 10 000 kr  intervall upp till 250 000 kr. Därefter med 25 000 kr intervall. Du kan öka budet  med flera intervaller om Du klickar flera gånger innan du godkänner Ditt bud. Högsta bud är det sista bud som inkommit till Trottex inom försäljningstiden. Om två eller fler inkommit med samma bud äger det bud som inkommit först företräde.  Vilket bud som inkommit först avgörs av Trottex. Endast bud avgivet över Internet  genom utnyttjande av Trottex tjänst räknas som giltigt bud. Vilket som är det senast  inkomna budet innan tiden utgår avgörs av Trottex. Bindande köp föreligger mellan  säljare och den anbudsgivare som avgivit det högsta budet. Trottex informerar  köparen, det vill säga den som angivit högsta bud, om att bindande avtal uppstått.  Meddelandet skickas per e-post eller vanlig post. Köpare erhåller en avtalsbekräftelse som skall undertecknas och skickas tillbaka till Trottex. 

HÄSTARNAS SKICK 

Hästar säljs i befintligt skick. Bestämmelserna i paragraf 19 köplagen skall ej  tillämpas. Fel hos häst får endast påtalas på den grund och inom den tid som  särskilt anges nedan under Förhållandet Köpare – Säljare, hästarnas skick och  reklamationer. Ett veterinärt oberoende besiktningsprotokoll högst 7 dagar  gammalt vid första auktionsdagen samt ett röntgen intyg (kotor och haser) skall  vara Trottex tillhanda dagen före första auktionsdag. Grundvaccination mot  Hästinfluensa (A2) i enlighet med Svensk Travsports regler skall vara  påbörjad (A och B skall vara avklarade). Hästarna skall också vara  vaccinerade mot stelkramp. Vaccinationerna skall vara noterade i hästpassen. 

FÖRHÅLLANDET TROTTEX – SÄLJAREN 

Av säljaren inskickade kopior på veterinär- och röntgenintyg publiceras på  Internet tillsammans med övriga adekvata uppgifter rörande hästen såsom  träningsstatus, inkörning med mera. Säljaren skall tillhandahålla film och bilder  på auktionshästen. Dessa skall visas på Internetsidan.  

Säljaren ansvarar för samtliga uppgifter, som lämnats för respektive häst. Ifylld  blankett om ägarskifte skall insändas till Trottex senast en vecka före auktionen.  Säljaren ansvarar för att veterinärintyg (högst sju dagar vid auktionsstart) finns  Trottex tillhanda dagen före första auktionsdagen. En röntgenundersökning skall  vara gjord i syfte att påvisa ben/broskförändringar på minst följande  lokalisationer: 1) Kotled båda fram (dorsalt-proximalt P1); 2) Yttre och inre  hörnstöd i kotled båda bak (lateroplantart och medioplantart P1); 3) Tibias  mellersta ås (TIR) och inre (mediala) malleolen i hasled båda bak. En sådan  undersökning omfattar 8 – 12 bilder beroende på tillvägagångssätt. Säljarens rättigheter vad avser rätt till köpeskilling enligt detta avtal överlåtes på  Trottex. Vid tvist skall säljaren därför begära att betalning sker till Trottex, inte  till säljaren. Om reklamation/tvist anmäles till Trottex äger Trottex på köparens  begäran innehålla likviden tills tvisten är löst. Säljaren ansvarar gentemot Trottex  för att hästen ej lämnas ut utan att utlämningsbevis har erhållits.  I händelse av att säljaren kommer överens med köparen om en förlängd  betalningsfrist utanför dessa villkors ramar kommer Trottex att fakturera säljaren  för köparens alla kostnader gentemot Trottex så som t.ex. men ej begränsat till,  inropscourtage. Säljaren ansvarar då även för att fakturera samt kräva in  köpeskilling mm från köparen. 

Säljaren är införstådd med att Trottex inte kontrollerar betalningsförmåga vid  budgivningen 

Säljaren godkänner 14 dagars säljarkredit till budgivare. Kreditrisk i  denna del, liksom när säljare annars lämnar kredit står säljaren. Avräkning  till säljaren sker 74 dagar efter försäljning vid fall då prov tagits för bruk av  anabola steroider. I övrigt sker avräkning till säljaren 30 dagar efter  försäljning. 

ANMÄLAN OCH AVGIFTER 

För anmälningar som inkommit till Trottex t.o.m. 2021-02-15 är avgiften per häst  10 000 kr. Säljare vid auktionen skall vara medlem i ASVT. Säljaren av fler än fyra  hästar betalar vid anmälan för de första fyra hästarna, resterande anmälningsavgift  dras vid avräkning. Dessutom tillkommer en insats om 2 000 kr per häst i insats till  auktionslopp. Insatsen skall betalas samtidigt som anmälningsavgiften betalas. För  häst som stryks skriftligen senast 2021-03-04 debiteras 1 000 kr per anmäld häst. 

För häst som stryks skriftligen senast 2021-03-26 debiteras 5 000 kr per anmäld  häst. För häst som stryks skriftligen efter 2020-03-26 debiteras 20 000 kr per anmäld häst. Uteblir häst p.g.a. akut eller smittsam sjukdom som kan styrkas med  ett av Trottex godkänt veterinärintyg utfärdat av distriktsveterinär och hästen  dessutom anmäls till och fullföljer Kriterieauktionen, debiteras ingen provision  utöver anmälningsavgiften och insatserna till auktionslopp. Om häst uteblir, återfås  anmälningsavgiften bara vid fall då hästen avlidit. Insatsen skall betalas samtidigt 

som ev. strykningsavgift eller senast i samband med avräkning. Anmälningsavgiften faktureras och skall utan anmodan betalas inom angiven  tid på fakturan. 

** Auktionen kan efter ensidigt beslut av Trottex flyttas eller ställas in. Kan ny  auktion inte hållas inom två månader efter utsatt tid upphör auktionsavtalet att gälla  mellan parterna. ** Trottex står inget ansvar för skada, vare sig direkt eller indirekt,  om auktionen ställs in eller flyttas. 

PROVISIONER 

Ingen provision debiteras säljaren på klubbad försäljningssumma. Vid återrop tillkommer en återropsprovision om 10 % för den del av återropsbeloppet exkl  moms som överstiger 300 000 SEK. 

AUKTIONSLOPP 

Alla varmblodiga travhästar som funnits med i Trottex auktionskataloger som  ettåringar och som har betalt insatserna därtill är startberättigade i auktionslopp.  Insatsernas storlek och tidpunkt för inbetalning av dessa framgår av villkoren för  auktionen. Auktionslopp kommer att arrangeras på Solvalla i Kriterieveckan för  tvååringar och i Elitloppsveckan för treåringar. Både för två- och treåringar kommer  det finnas en hingst/valack klass och en stoklass. I det fall överanmälan sker till  loppen kan Trottex och Solvalla besluta att dela loppet och prissumman likaså.  Endast en delning kan ske, vid överanmälan trots delning sker urvalet enligt ST:s  regler. Om loppen ej blir fulla förbehåller sig Trottex och Solvalla rätten att slå ihop  den öppna klassen och stoklassen till ett lopp. Övriga villkor för auktionslopp  framgår av propositionerna för loppen. 

FÖRHÅLLANDET KÖPARE – SÄLJARE,  

HÄSTARNAS SKICK OCH REKLAMATIONER MM 

Köparen svarar för att hästen avhämtas inom 14 dagar från auktionstillfället.  Säljare har ingen skyldighet att lämna ut hästen förrän Trottex erhållit betalning med mindre än att köparen inhämtat särskilt godkännande från Trottex (”Grönt  kort”). Avhämtas hästen inte i rätt tid och beror det på köparen eller något  förhållande på dennes sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad  som ankom säljaren för att avlämnandet skall kunna ske. Köparen skall vid  dröjsmål med avhämtning ersätta säljaren för uppehälle och omhändertagande av  hästen med 500 kr per dag så länge dröjsmålet består. Köparen är medveten om att  han inte erhåller skydd mot säljarens borgenärer förrän avlämnandet.  Eftersom köparen inte alltid haft möjlighet att undersöka hästen före köpet äger  köparen rätt att åberopa fel som kunnat konstateras vid en normal besiktning och  som äventyrar hästens brukbarhet som tävlingshäst/avelsdjur. Säljaren svarar för  kostnaderna för hästen till och med avlämnandet. Risken för hästen går över vid  avlämnandet. 

Köparen skall utföra veterinärbesiktning/röntgen inom 14 dagar från avlämnandet,  förutsatt att avlämning skett inom 14 dagar från köpet och i annat fall senast inom  28 dagar från köpet. Sker avlämnandet senare än 14 dagar från köpet och detta  beror på säljaren, gäller 14 dagar från avlämnandet. Framkommer vid  veterinärundersökning fel, som ej angivits på det ingivna intyget eller finner  köparen i övrigt fel som enligt ovan får åberopas måste skriftlig reklamation ske till  Trottex inom samma tid. All rätt att föra talan avseende fel – även dolda fel – bortfaller om köparen ej reklamerar på detta sätt inom angiven tid utom för det fall  att säljaren förfarit svikligt. Oavsett ovanstående reklamationsfrist äger köparen  rätten till förlängd reklamationsfrist om hästen testats positiv för bruk av anabola  steroider. Detta under förutsättning att köparen låtit ta prov för analys senast inom  14 dagar från auktionstillfället samt inkommit med skriftlig reklamation inom 74 dagar från auktionstillfället. Eventuell tvist förs direkt mellan köparen och säljaren.  Säljaren ansvarar ej för skada som drabbar annat djur eller människor genom  smittosam sjukdom, vilket djuret hade vid utlämningstillfället och vilken säljaren ej  märkt eller borde ha kunnat märka vid noggrann undersökning i samband med  leverans. Återlämnas hästen betalas transporten till säljaren av inroparen/köparen.  Övriga kostnader som uppkommit efter utlämningen av hästen, såsom  träningsavgifter, uppstallning och liknande betalas fram till återlämnandet av  köparen. Information och veterinärintyg är endast vägledande för köparen och  befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt.  

FÖRHÅLLANDET MELLAN TROTTEX OCH KÖPARE BETALNINGSVILLKOR 

Betalning skall ske till Trottex enligt faktura med 14 dagars kredittid. Vid dröjsmål  med betalning debiteras dröjsmålsränta 16 procent från fakturans förfallodag.  Äganderätten till hästen övergår på köparen när full betalning erlagts. Köparen bör  sålunda teckna försäkring för hästen som är gällande från avlämnandet. Avlämnas  varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på dennes sida,  går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankom säljaren för att  avlämnandet skall kunna ske. Köparen är medveten om att han inte erhåller skydd  mot säljarens borgenärer förrän avlämnandet.  

Om hästen ej betalts senast 7 dagar efter förfallodatumet angivet på fakturan äger  Trottex rätt att vidtaga följande åtgärder: 1) häva köpet. Om köpet hävs är köparen  skyldig att erlägga skadestånd motsvarande 10 % av köpeskillingen, dock minst 20  000 SEK, 2) Driva in fordran med Trottex som ombud för säljaren med rätt att  begära full ersättning av köparen för kostnaderna för indrivning. 

INROPSCOURTAGE 

Köparen debiteras köpeskillingen och ytterligare 5% av köpeskillingen i  inropscourtage därefter adderas moms. Inropscourtaget tillfaller Trottex.  

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL 

Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försålt djur och ev avkomma därav tills  full betalning erlagts. Denna återtaganderätt övergår på Trottex där Trottex lämnat  kredit, tills köparen erlagt full likvid. Hästen utlämnas ej förrän full likvid erlagts. 

UTLÄNDSKA KÖPARE 

Exportavgift tillkommer för utländska köpare som väljer att exportera hästen.  Exportavgiften betalas till Svensk Travsport. För utländsk köpare vilken tar hästen  ut ur Sverige inom en månad från auktionsdatum och vilken har meddelat till  Trottex att hästen skall exporteras, återbetalas momsen när utförselbeviset kommit  Trottex tillhanda, under förutsättning att utförselbeviset kommit Trottex tillhanda  senast 30 dagar efter auktionsdatum och under förutsättning att lagen tillåter  momsfri export. 

KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV TÄVLINGSRÄTT 

Köparen av tävlingsrätt förbinder sig att ha stoet i svensk professionell träning om  inget annat har överenskommits med säljaren. Efter stoets avslutade tävlingskarriär,  dock senast efter femårssäsongen, skall stoet återgå till säljaren för avelsändamål  och avslutar därmed sin tävlingskarriär. Om stoet bedöms fortsatt ha mycket goda  tävlingsförutsättningar efter avslutad femårssäsong kan dock säljaren och köparen  avtala om fortsatt tävlingsverksamhet, till exempel genom att köparen  fortsättningsvis leasar stoet för tävlingsändamål. Säljaren äger inte rätt att ingå  motsvarande avtal med annan part om inte köparen godkänner detta. Stoet säljs i  befintligt skick och enligt de auktionsvillkor som anges för Elitauktionen. Det  åligger köparen att hålla hästen försäkrad tills full likvid har erlagts. Väljer säljaren  att även fortsättningsvis hålla stoet livförsäkrat skall detta meddelas köparen.  Köparen äger rätt att för egen del och på egen bekostnad tilläggsförsäkra stoet under  tränings- och tävlingskarriären. Köparen är förbjuden att betäcka, överlåta, utbyta,  pantsätta eller på annat sätt avhända sig stoet under tävlingskarriären. Köparen skall  stå risken för stoet, under perioden från avhämtandet till dess att stoet är återlämnat  till säljaren, samt skall ansvara för alla uppkommande kostnader för stoet samt för  samtliga de eventuella skador stoet kan förorsaka säljaren eller tredje man.  

LAGVAL OCH FORUM 

Svensk lag skall tillämpas såväl i förhållande mellan Trottex och säljare och köpare  som mellan säljare och köpare. Lag om internationella köp skall inte tillämpas.  Tvist skall avgöras av svensk allmän domstol. 

Alla belopp är angivna exkl. moms. Moms tillkommer.

Logga in

Du måste vara registrerad som budgivare för att få lägga ett bud

Har du inget konto kan du ansöka om att bli budgivare. 
Har du redan ett konto måste du logga in först.